4 Smernice (guidelines) pre Automotive SPICE

O čo sa jedná?

Tieto smernice (usmernenia) vypracovala pracovná skupina VDA 13 s cieľom zlepšiť kvalitu a reprodukovateľnosť výsledkov hodnotenia. Poskytujú návod na interpretáciu modelu. Obsahujú aj pravidlá a odporúčania, ktoré je potrebné dodržiavať pri vykonávaní ratingov.

Kvantitatívne porovnanie smernice a modelu:

 • Model hodnotenia procesu Automotive SPICE
  • 132 strán
  • 133 základných postupov a 23 generických postupov
 • Automotive SPICE smernice
  • 271 strán
  • 484 pravidiel a odporúčaní
Smernice pre Automotive SPICE
Smernice pre Automotive SPICE

Ako relevantné sú tieto usmernenia?

Tieto smernice sú záväzné pre hodnotenia vykonané s Automotive SPICE od verzie 3.0 a novšej. Vyžadujú si podrobnejšie plánovanie hodnotení. Vedúci hodnotiteľ musí dodržiavať stanovené pravidlá a v prípade ich nedodržania je potrebné poskytnúť písomné odôvodnenie. V kontraste voči tomu sú odporúčania len to čo názov napovedá a teda nevyžadujú žiadne odôvodnenie, ak nie sú dodržiavané.  

Druhy hodnotení podľa smerníc

Smernice rozlišujú dva typy hodnotení. Ktorý typ bol vybraný, musí byť explicitne uvedené v pláne hodnotenia.

 • Hodnotenia zlepšenia procesov.
  Nemusia byť reprezentatívne z hľadiska pokrytia celého produktu a celého projektového tímu. To znamená, že rozsah produktu môže byť zredukovaný na niekoľko „zlatých vzoriek“ a rozsah projektu môže byť obmedzený na jeden z mnohých vývojových tímov v rámci projektu. Aj negatívne vplyvy z jedného procesu na druhý sa môžu ignorovať (napr. je možné ignorovať vplyv zlých požiadaviek na ich test). Účelom týchto hodnotení je preukázanie koncepcie procesov.
 • Hodnotenie rizika súvisiaceho s procesom.
  Tieto hodnotenia sú presným opakom prvého typu. Musia mať reprezentatívny rozsah a všetky vplyvy medzi procesmi sú relevantné pre rating. Účelom týchto hodnotení je vyhodnotiť riziká výrobku pri jeho dodaní OEM výrobcovi.

Požiadavky na prípady hodnotenia

Pri hodnotení je veľmi bežné, že sa  procesy vykonávajú rôznymi spôsobmi. Príklady sú:

 • prístupy k vývoju sa môžu líšiť (napr. manuálne programovanie verzus generovanie kódu),
 • rôzne prípady môžu vyžadovať rôzne postupy (napr. manažment problémov nahlásených zákazníkom vs. manažment interných problémov),
 • proces môže byť spracovaný odlišne rôznymi tímami (napr. manažment softvérových požiadaviek vs. manažment hardvérových požiadaviek),
 • proces sa môže líšiť z dôvodu použitia rôznych nástrojov (napr. testovacie nástroje pre programovací jazyk  Java vs. testovacie nástroje pre programovací jazyk C),
 • proces sa môže líšiť v závislosti od rôznych lokalít a kultúrneho prostredia (napr. testovanie vykonané tímom v Detroite a testovanie vykonané tímom v Bombaji),
 • procesy boli zmenené v určitom okamihu (čo znamená proces pred míľnikom oproti procesu po míľniku)

Smernice odkazujú na tieto rôzne spôsoby ako na „inštancie“ a vyžadujú nasledujúce postupy:

 • uvádzajú sa inštancie a identifikujú sa tie, ktoré sú v rozsahu,
 • hodnotené sú atribúty procesu pre všetky inštancie v rozsahu,
 • ratingy sú agregované (zoskupené) naprieč inštanciami.

Agregácia ratingov, ak existuje viac ako jedna inštancia

Smernice definujú nasledujúci postup na agregáciu ratingov:

 1. Hodnoťte  každý atribút procesu pre každú inštanciu
 2. Určte úroveň spôsobilosti pre každú inštanciu (voliteľné)
 3. Agregujte PA ratingy inštancií
 4. Určite celkovú úroveň spôsobilosti na základe agregovaných PA ratingov

Objekty, na ktoré sa vzťahujú smernice

Väčšina materiálov sa zaoberá týmito témami:

 • plánovanie hodnotení a ratingov (viz. hore),
 • procesy rozsahu VDA,
 • úroveň spôsobilosti 2,
 • úroveň spôsobilosti 3.

Avšak, smernice poskytujú rady aj na:

 • verifikačné kritéria,
 • vývoj založený na modeli (model-based development),
 • agilný vývoj,
 • distribuovaný vývoj,
 • využitie softvéru tretích strán (vrátane freeware a open source softvéru),
 • aplikačné parametre,
Rating pre 3 inštancie (príklad pre CL1)
Rating pre 3 inštancie (príklad pre CL1)

Pravidlá a odporúčania

Smernice používajú koncept pravidiel a odporúčaní takto:

 • Pravidlá sú povinné. Vedúci hodnotitelia musia dodržiavať pravidlá a poskytnúť písomné zdôvodnenie, ak neboli dodržané. (Ak boli dodržané pravidlá, nevyžaduje sa žiadna dokumentácia.) Existuje 287 pravidiel.
 • Odporúčania sú len návrhy. Nemusia byť dodržiavané a nie je potrebná žiadna dokumentácia. Existuje 197 odporúčaní.

Typológia pravidiel a odporúčaní

 • niektoré pravidlá a odporúčania poskytujú krátky návod (ktorý je obsiahnutý v samotnom pravidle).
 • Príklad: „Ak sa systémové požiadavky a ich vzájomné závislosti nehodnotia z hľadiska správnosti, technickej uskutočniteľnosti a verifikácie, nesmie byť ukazovateľ BP3 hodnotený ako F.“
 • niektoré pravidlá a odporúčania sa vzťahujú na zoznam vlastností pracovného výsledku (niekedy takmer celá strana textu).
 • Príklad: „Ak v kritériách verifikácie chýba jeden z aspektov a), b) alebo f), indikátor SYS.2.BP5/SWE.1.BP5 nesmie byť hodnotený lepšie ako P.“
 • Niektoré pravidlá a odporúčania sa týkajú ratingovej závislosti medzi postupmi. Príklad: “Ak sa BP pre komunikáciu práce zníži alebo sa zníži BP pre zhrnutie a oznámenie výsledkov testov, malo by to byť v súlade s ratingom GP 2.1.7.”

Výzvy pri aplikovaní smerníc

Výzvou pri aplikovaní smerníc pri hodnotení je dodatočná pracovná záťaž pre hlavného hodnotiteľa. Aj keď niektoré z pravidiel sú jasné aj bez smerníc, iné nie sú také jasné a vyžadujú naštudovanie smerníc pred rozhovormi (interview) so zamestnancami. Toto si vyžaduje pokročilé nástroje hodnotenia

 • na zobrazenie požadovanej informácie pre každú posudzovanú prax,
 • ktoré automaticky kontrolujú závislosť medzi praktikami a ukazujú konflikty.

Čítanie ďalšieho materiálu počas rozhovorov alebo kontrola závislosti od hodnotenia vyžaduje čas. To isté platí pre písanie odôvodnení, ak neboli dodržané pravidlá. Štatistickou analýzou boli získané nasledujúce údaje (pre hodnotenie zahŕňajúce všetkých 16 štandardných procesov VDA a úroveň spôsobilosti 3):

 • Matica pre sledovateľnosť, ktorá bude obsahovať prvky modelu Automotive SPICE v stĺpcoch a prvky smerníc Automotive SPICE (len pravidlá) v riadkoch, sa bude skladať takto:
  • 851 stĺpcov pozostávajúcich z
   • 133 stĺpcov pre základné postupy 16 procesov,
   • 448 stĺpcov pre 23 generických postupov + 5 procesných atribútov pre každý zo 16 procesov,
  • 287 riadkov pravidiel
  • Výsledkom je 166,747 buniek.
 • Prax, ktorej, ktorej sa týka väčšia pravidiel, získala 13 “zásahov“. To znamená, že pri posudzovaní tejto praxe je potrebné zohľadniť 13 pravidiel. Priemerná hodnota “zásahov“ je 3,1.

Dá sa predpokladať, že primeraný počet 1 774 buniek matice bude vyžadovať pozornosť a úsilie. Toto číslo vynásobené priemerným počtom minút potrebných na kontrolu a dokumentáciu bude pravdepodobne vyžadovať ďalšie úsilie na posúdenie

Ak chcete pokračovať na ďalšiu podkapitolu, kliknite tu: