2. Štruktúra

2.5 Ako sa určujú úrovne?

Kde začínajú ratingy

Atribúty procesu sú hodnotené na základe hodnotenia indikátorov hodnotenia (assessment indicators). Pomocou jednoduchého algoritmu (pozri nasledujúcu časť) sú úrovne spôsobilostí určené z ratingov atribútov procesu.

Základné postupy: pozri kapitolu 2.2.

Výstupné pracovné výsledky: pozri kapitolu 2.2.

Generické postupy (Generic Practices) rozdeľujú procesný atribút na podrobnejšie aktivity. Generické postupy sa kontrolujú a hodnotia v hodnotení. Užívatelia často ťažko interpretujú tieto postupy pre rôzne procesy.

Generické zdroje (Generic Resources) naznačujú zdroje, metódy, nástroje a infraštruktúru, ktoré sú užitočné pri implementácii generických postupov. Generické zdroje zvyčajne nie sú podrobne kontrolované a nie sú hodnotené.

Indikátory hodnotenia
Indikátory hodnotenia
Vzťahy medzi prvkami modelu pre hodnotenie úrovní spôsobilostí; prvky dimenzie procesu (procesnej dimenzie) sú zobrazené vľavo a prvky dimenzie spôsobilosti vpravo.
Vzťahy medzi prvkami modelu pre hodnotenie úrovní spôsobilostí; prvky dimenzie procesu (procesnej dimenzie) sú zobrazené vľavo a prvky dimenzie spôsobilosti vpravo.

Ako funguje rating v Automotive SPICE

 Procesné atribúty každého procesu v rozsahu hodnotenia sú hodnotené pomocou ratingovej škály NPLF. Rating atribútov procesu je určený na základe hodnotenia základných postupov a generických postupov využitím NPLF. Všetky ostatné indikátory hodnotenia nie sú hodnotené. Ratingová škála NPLF je definovaná takto:

  • N (nedosiahnuté), zodpovedá 0 – 15%. V posudzovanom procese existuje len malý alebo žiadny dôkaz o dosiahnutí definovaného atribútu procesu.
  • P (Čiastočne dosiahnuté), zodpovedá > 15 – 50%. V posudzovanom procese existujú určité dôkazy o prístupe a určitom dosiahnutí atribútu definovaného procesu. Niektoré aspekty dosiahnutia atribútu procesu môžu byť nepredvídateľné.
  • L (zväčša dosiahnuté), zodpovedá > 50 – 85%. V posudzovanom procese existujú dôkazy o systematickom prístupe a významnom dosiahnutí atribútu definovaného procesu. V posudzovanom procese môžu existovať niektoré nedostatky súvisiace s týmto atribútom procesu.
  • F (Plne dosiahnuté), zodpovedá > 85 – 100%. Existujú dôkazy o úplnom a systematickom prístupe a úplnom dosiahnutí definovaného atribútu procesu v posudzovanom procese. V posudzovanom procese neexistujú žiadne významné nedostatky súvisiace s týmto atribútom procesu.

 

Ako sa určujú úrovne spôsobilosti

 Úroveň spôsobilosti je určená týmito krokmi:

  1. Hodnotenie základných postupov pomocou NPLF
  2. Určite NPLF rating GP1.1.1 z NPLF hodnotení základných praktík. Ako prvý odhad je možné použiť priemer hodnotení NPLF podľa základných postupov. Pretože základné postupy majú odlišný význam, hodnotitelia sa často od tohto priemeru odlišujú.
  3. Rating PA1.1 je prijatý z ratingu GP1.1.1.
  4. Pre všetky nasledujúce procesné atribúty (PA2.1, PA2.2,…) sa ich generické postupy hodnotia pomocou NPLF. Ako prvý odhad možno použiť priemer hodnotenia NPLF generických postupov. Pretože generické postupy majú odlišný význam, hodnotitelia sa často od tohto priemeru odlišujú.
  5. Opakujte krok 4, až kým nebudú všetky atribúty procesu vyhodnotené ako dostatočné pre vašu cieľovú úroveň (napr. PA1.1 + PA2.1 + PA2.2 pre úroveň spôsobilosti 2).
  6. Výsledná úroveň spôsobilosti sa stanoví podľa obrázku.
Úroveň spôsobilosti je dosiahnutá, ak všetky atribúty procesu sú aspoň "L" a všetky atribúty procesu nižšie sú "F".
Úroveň spôsobilosti je dosiahnutá, ak všetky atribúty procesu sú aspoň “L” a všetky atribúty procesu nižšie sú “F”.

Ak chcete pokračovať na ďalšiu podkapitolu, kliknite tu: