3 Procesy Automotive SPICE (rozsah VDA)

3.16 ACQ.4 – Monitorovanie dodávateľov

Aký je účel?

Medzi zákazníkom a každým dodávateľom existuje dohoda, v ktorej sa uvádza, ako budú na projekte spolupracovať.

Aký je prínos?

S neustálym monitorovaním a kontrolou dodávateľského vzťahu a výstupov je projekt informovaný o výkone dodávateľa a schopnosti dodať svoj produkt a v prípade potreby prijať nápravné opatrenia.

 Čo je obsahom?

 • Spoločné procesy a rozhrania sú dohodnuté a udržiavané (BP1).
 • Medzi zákazníkom a dodávateľom sa pravidelne vymieňajú príslušné relevantné informácie. (BP2)
 • Technický vývoj je pravidelne kontrolovaný u dodávateľa a technické aspekty, problémy a riziká sú s ním prediskutované (BP3).
 • Pokrok dodávateľa v súvislosti s termínmi, kvalitou a nákladmi sa pravidelne kontroluje. V prípade potreby sa vykonajú opatrenia na zmiernenie rizika (BP4).
 • Nápravné opatrenia sa prijímajú, keď sa ciele nedosiahnu. Zmeny v zmluvách sa medzi stranami schvaľujú a dokumentujú (BP5).
Spolupráca medzi zákazníkom a dodávateľom
Spolupráca medzi zákazníkom a dodávateľom

Skúsenosti, problémy a rady

 • Vyžaduje sa ACQ.4, ak je vývoj komponentu zadaný subdodávateľom, alebo je potrebné, aby sa zakúpený komponent prispôsobil požiadavkám projektu.
 • To sa môže týkať externého aj interného vývoja komponentov produktu. Kontrola dodávateľov je tiež užitočná a nevyhnutná pre interných dodávateľov.
 • VDA Automotive SPICE Guidelines odporúčajú, aby sa ACQ.4 aplikoval aj na produkty COTS. Avšak vo väčšine prípadov toto odporúčanie pridáva len malú hodnotu. Najlepšie je informovať sa u svojho OEM dodávateľa, aby ste aby boli jeho požiadavky pochopené.
 • Niektoré organizácie využívajú zamestnancov dodávateľa, ktorí sú plne integrovaní do projektov. V týchto prípadoch sa ACQ.4 neuplatňuje. Pri hodnotení by sa táto situácia mala posudzovať ako súčasť riadenia projektov (MAN.3). Či sa ACQ.4 alebo MAN.3 používa na hodnotenie spolupráce, je založené na skutočnej povahe spolupráce a nie na formálnych, právnych aspektoch.
 • Manažovanie dodávateľov môže byť veľmi náročné na pracovnú silu a často sa podceňuje, a to najmä u zahraničných dodávateľov. Odporúča sa, aby existoval pracovník na pozícii „manažér dodávateľov“.
 •  

Automotive SPICE – monitorovanie dodávateľov (ACQ.4)

Účelom procesu monitorovania dodávateľa je sledovanie a posúdenie výkonnosti dodávateľa v porovnaní s dohodnutými požiadavkami.

 BP1: Dohodnite sa a udržujte spoločné procesy, spoločné rozhrania a informácie, ktoré sa majú vymieňať. Vytvorte a udržujte dohodu o informáciách, ktoré sa majú vymieňať, o spoločných procesoch a spoločných rozhraniach, zodpovednosti, type spoločných činností, komunikácií, stretnutí, správ o stave a kontrolách.

POZNÁMKA1: Spoločné procesy a rozhrania zvyčajne zahŕňajú manažment projektov, manažment požiadaviek, manažment zmien, manažment konfigurácie a riešenie problémov, Quality Assurance.

POZNÁMKA 2. – Spoločné činnosti, ktoré sa majú vykonať, by sa mali vzájomne určiť medzi zákazníkom a dodávateľom.

POZNÁMKA 3: Termín zákazník sa v tomto procese vzťahuje na hodnotenú stranu. Termín dodávateľ sa vzťahuje na dodávateľa hodnotenej strany.

BP2: Vymeňte si všetky dohodnuté informácie. Na výmenu všetkých dohodnutých informácií použite definované spoločné rozhrania medzi zákazníkom a dodávateľom.

POZNÁMKA 4: Dohodnuté informácie by mali obsahovať všetky relevantné pracovné výsledky.

BP3: Kontrolujte technický vývoj s dodávateľom. Kontrolujte vývoj s dodávateľom v dohodnutých pravidelných intervaloch, ktorý zahŕňa technické aspekty, problémy a riziká a tiež sledujte otvorené položky až do  ich uzavretia.

BP4: Preskúmajte pokrok dodávateľa. Preskúmajte pokrok dodávateľa, pokiaľ ide o harmonogram, kvalitu a náklady v dohodnutých pravidelných intervaloch. Sledujte otvorené položky až do  ich uzavretia a vykonávajte činnosti na zníženie rizika.

BP5: Odstráňte odchýlky. Prijmite opatrenia ak sa nedosiahnu dohodnuté ciele na nápravu odchýlok od dohodnutých projektových plánov a na zabránenie ich opätovného výskytu. Rokujte o zmenách cieľov a zdokumentujte ich v zmluvách.

Výstupné pracovné výsledky

Záväzok/dohoda, záznam o dohode, komunikačný záznam, záznam o stave postupu, požiadavka na zmenu, zoznam nápravných opatrení, záznam o kontrole, analýza hlásenia.

Ak chcete pokračovať na ďalšiu podkapitolu, kliknite tu: