3 Procesy Automotive SPICE (rozsah VDA)

3.15 SUP.10 – Manažment požiadaviek na zmenu (Change Request Management)

Aký je účel?

Žiadosti o zmenu sú identifikované, sledované, manažované a implementované štruktúrovaným spôsobom.

Aký je prínos?

Pri správnom použití sú všetky zmeny základných položiek manažované a kontrolované. Existuje dohoda o tom, čo zmeniť a kedy sa to zmení.

 Čo je obsahom?

  • Činnosti, zodpovednosti, požadované zdroje a model životného cyklu špecifický pre organizáciu pre stavy zmeny (states of change) sú definované v stratégii manažmentu zmien a implementované v projekte (BP1).
  • Každá požiadavka na zmenu sa zaznamená (BP2) a jej stav sa aktualizuje, keď sa pohybuje v životnom cykle (BP3) (pozrite obrázok ako príklad).
  • Účinky zmien sa analyzujú a prioritizujú sa z hľadiska vplyvu, prínosu, zdrojov, naliehavosti, harmonogramu a rizík. Definujú sa aj potrebné typy verifikačných činností (BP4).
  • Zmeny sú sledované až do ukončenia. Pred ukončením sa skúma ich správna a účelná implementácia. Osoba, ktorá predložila požiadavku na zmenu je pravidelne informovaná o stave. (BP6, BP7).
  • Je stanovená obojsmerná sledovateľnosť medzi žiadosťou o zmenu a všetkými dotknutými pracovnými výsledkami (BP8).
Príklad stavového toku požiadaviek na zmenu
Príklad stavového toku požiadaviek na zmenu

Skúsenosti, problémy a rady

  • Manažment zmien úzko súvisí s manažmentom riešenia problémov (SUP.9), pretože riešenie problémov môže spôsobiť zmeny. Závisí to aj od procesov požiadaviek (SYS.2 a SWE.1), pretože zmeny požiadaviek môžu spôsobiť zmeny inde, a naopak.
  • Podpora nástrojov v tomto procese je nevyhnutná na umožnenie štruktúrovaného spracovania zmien. Nástroj musí mať dobrú integráciu do sady nástrojov pre inžiniering, aby sa umožnila hladká implementácia sledovateľnosti (BP8).
  • Malo by sa definovať rozhranie medzi zákazníkom a subdodávateľom, pokiaľ ide o nástroje a postupy na riešenie problémov (zvyčajne v stratégii).
  • Projekty by mali mať jasnú definíciu schválenia žiadosti o zmenu, aby sa zabránilo práci na neschválených zmenách.

 Automotive SPICE – manažment požiadaviek na zmenu (SUP.10)

Účelom procesu manažmentu požiadaviek na zmenu je zabezpečiť, aby boli požiadavky na zmenu manažované, sledované a implementované.

BP1: Vypracujte stratégiu manažmentu požiadaviek na zmenu. Vypracujte stratégiu riadenia požiadaviek na zmenu vrátane činností týkajúcich sa žiadostí o zmenu, modelu stavu požiadaviek na zmenu, kritérií analýzy a zodpovednosti za vykonávanie týchto činností. Rozhrania s dotknutými stranami sú definované a udržiavané.

POZNÁMKA 1: Model stavu pre žiadosti o zmenu môže obsahovať: otvorené, vyšetrované, schválené na implementáciu, pridelené, implementované, , uzavreté zmeny, atď.

POZNÁMKA 2. – Typickými kritériami analýzy sú: požiadavky na zdroje, problémy s plánovaním, riziká, prínosy atď.

POZNÁMKA 3: Činnosti zmeny požiadaviek zabezpečujú, že žiadosti o zmenu sa systematicky identifikujú, opisujú, zaznamenávajú, analyzujú, implementujú a manažujú.

POZNÁMKA 4: Stratégia manažmentu požiadaviek na zmenu môže zahŕňať rôzne konania v rámci životného cyklu výrobku, napr. počas konštrukcie prototypu a vývoja sériového produktu.

 BP2: Identifikácia a zaznamenanie požiadaviek na zmenu. Každá žiadosť o zmenu je jednoznačne identifikovaná, opísaná a zaznamenaná podľa stratégie vrátane iniciátora a dôvodu žiadosti o zmenu.

BP3: Zaznamenajte stav požiadaviek na zmenu. Ku každej žiadosti o zmenu je priradený stav podľa stavového modelu, aby sa uľahčilo sledovanie.

BP4: Analyzujte a posúďte žiadosti o zmenu. Žiadosti o zmenu sa analyzujú podľa stratégie vrátane ich závislosti na ovplyvnených pracovných výsledkoch a iných požiadavkách na zmenu. Posúďte vplyv žiadostí o zmenu a stanovte kritériá na potvrdenie implementácie.

BP5: Schválenie požiadaviek na zmenu pred implementáciou. Žiadosti o zmenu sú priorizované na základe výsledkov analýzy a dostupnosti zdrojov pred implementáciou a schválených podľa stratégie.

 POZNÁMKA 5: Rada pre riadenie zmien (Change Control Board) je spoločný mechanizmus používaný na schvaľovanie žiadostí o zmenu.

POZNÁMKA 6: Priorizovanie žiadostí o zmenu sa môže vykonať pridelením “uvoľnení“ (releases).

BP6: Skontrolujte implementácie žiadostí o zmenu. Implementácia žiadostí o zmenu sa pred uzavretím skontroluje, aby sa zabezpečilo, že budú splnené ich kritériá na potvrdenie implementácie, a že sa uplatnia všetky príslušné procesy.

 BP7: Sledujte žiadosti o zmenu až do ich uzavretia. Žiadosti o zmenu sa sledujú až do uzavretia. Poskytujte spätnú väzba na iniciátora.

BP8: Zaveďte obojsmernej sledovateľnosti. Zaveďte obojsmernú sledovateľnosť medzi žiadosťami o zmenu a pracovnými výsledkami ovplyvnenými požiadavkami na zmenu. V prípade, že žiadosť o zmenu je iniciovaná problémom, vytvorte obojsmernú sledovateľnosť medzi žiadosťami o zmenu a príslušnými hláseniami o problémoch.

POZNÁMKA 7: Obojsmerná sledovateľnosť podporuje konzistenciu, úplnosť a analýzu vplyvu.

Výstupné pracovné výsledky

Plán na manažment zmien, požiadavka na zmenu, záznam o kontrole zmien, pracovný výsledok.

Ak chcete pokračovať na ďalšiu podkapitolu, kliknite tu: