3 Procesy Automotive SPICE (rozsah VDA)

3.8 SWE.6 – Test spôsobilosti softvéru

Aký je účel?

Testy spôsobilosti softvéru zabezpečujú, že integrovaný softvér spĺňa požiadavky, ktoré sú naň kladené.

Aký je prínos?

Tieto testy sa vykonávajú počas vývoja systému pred prepojením celého softvéru s hardvérom a mechanickými komponentmi. Tým sa zabezpečí, aby softvér fungoval podľa očakávania a spĺňal požiadavky, ktoré sú naň kladené.

Čo je obsahom?

 • Je definovaná stratégia testovania softvéru pre testy celkového softvéru (BP1). To podporuje všetky zúčastnené strany (testerov, manažérov testov, projektový manažment, …), aby vyvinuli spoločné chápanie toho, ako vykonať prácu (BP1).
 • Je potrebné zabrániť tomu, aby zmeny softvéru mali negatívne vedľajšie účinky na už úspešne testované požiadavky. Na tento účel je potrebné poskytnúť regresnú stratégiu (BP1).
 • Testy, ktoré preukazujú implementáciu softvérových požiadaviek, musia byť podrobne špecifikované (BP2).
 • Testovacie prípady sa vyberajú na vykonanie v súlade so stratégiou testovania, stratégiou regresie a plánom uvedenia produktu na trh (BP3). Vykonávajú sa testy a výsledky sa zaznamenávajú (BP4).
 • Musí existovať obojsmerná sledovateľnosť medzi požiadavkami na softvér, testovacími prípadmi a výsledkami testov (BP5). Požiadavky na softvér a testovacie prípady musia byť konzistentné (BP6). Konzistencia si vyžaduje aj to, aby boli odkazy na sledovateľnosť správne a úplné. Toto sa zvyčajne kontroluje prostredníctvom hodnotení.
 • Vypracuje sa súhrnná správa o skúškach, ktorá sa zašle príslušným osobám (ako je riadenie projektov a zákazník) (BP7).
Obojsmerná sledovateľnosť medzi požiadavkami na softvér a testami spôsobilosti softvéru
Obojsmerná sledovateľnosť medzi požiadavkami na softvér a testami spôsobilosti softvéru

Skúsenosti, problémy a rady

 • Je veľmi prospešné (ale nie povinné) mať jednu spoločnú testovaciu stratégiu pre všetky testovacie procesy, aby sa predišlo medzerám a aby sa vytvorili synergie.
 • Test spôsobilosti softvéru úzko súvisí s aktivitami softvérových požiadaviek (SWE.1). “Inžinieri požiadaviek“ (requirement engineers) vypracujú verifikačné kritériá, ktoré zahŕňajú ich odborné znalosti a rady, čo by sa malo pri vývoji skúšok dodržiavať  a sledovať.
 • Sledovateľnosť medzi požiadavkami a testami je nevyhnutná na to, aby bolo možné preukázať pokrytie požiadaviek testami a monitorovať priebeh testov.
 • Kontrola konzistencie je často podceňovaná a zle implementovaná. Vyžaduje si to hodnotenia, ktoré kontrolujú, či sú testy správne a či sú požiadavky úplne pokryté.
 • Testy na spôsobilosť softvéru možno kombinovať s akýmkoľvek iným typom testu, pokiaľ je možné preukázať, že požiadavky na softvér boli testované. Test spôsobilosti softvéru sa často vykonáva na cieľovom hardvéri v spojení s testom spôsobilosti systému.
 • Ak projekt využíva softvér platformy, testy voči požiadavkám platformy a požiadavkám, ktoré sú špecifické pre daný projekt by sa mali plynulo upraviť.

Automotive SPICE – test spôsobilosti softvéru (SWE.6)

Účelom procesu testovania spôsobilosti softvéru je zabezpečiť, aby bol integrovaný softvér testovaný, aby poskytol dôkazy o súlade s požiadavkami softvéru.

 BP1: Vypracujte stratégiu testovania spôsobilosti softvéru vrátane stratégie regresného testu. Vypracujte stratégiu testovania spôsobilosti softvéru v súlade s plánom projektu a plánom uvedenia projektu na trh. To zahŕňa stratégiu regresného testu na opätovné testovanie integrovaného softvéru, ak sa zmení položka softvéru.

BP2: Vytvorte špecifikáciu pre test spôsobilosti softvéru. Vytvorte špecifikáciu pre test spôsobilosti softvéru vrátane testovacích prípadov založených verifikačných kritériách podľa stratégie testovania softvéru. Špecifikácia testu musí byť vhodná na poskytnutie dôkazu o súlade integrovaného softvéru s požiadavkami na softvér.

BP3: Vyberte testovacie prípady. Vyberte testovacie prípady zo špecifikácie testovania softvéru. Výber testovacích prípadov musí mať dostatočné pokrytie podľa stratégie testovania softvéru a plánu uvedenia produktu na trh.

 BP4: Otestuje integrovaný softvér. Otestujte integrovaný softvér pomocou vybraných testovacích prípadov. Zaznamenajte výsledky testov softvéru a záznamy (logs).

BP5:  Vytvorte obojsmernú sledovateľnosť. Vytvorte obojsmernú sledovateľnosť medzi požiadavkami na softvér a testovacími prípadmi zahrnutými v špecifikácii testu spôsobilosti softvéru. Vytvorte obojsmernú sledovateľnosť medzi prípadmi skúšok obsiahnutými v špecifikácii testu spôsobilosti softvéru a vo výsledkoch testov spôsobilosti softvéru.

 POZNÁMKA 1: Obojsmerná sledovateľnosť podporuje pokrytie, konzistenciu a analýzu vplyvu.

BP6: Zabezpečiť konzistenciu. Zabezpečte konzistenciu medzi požiadavkami na softvér a testovacími prípadmi zahrnutými v špecifikácii testu spôsobilosti softvéru.

POZNÁMKA 2: Obojsmerná konzistencia je podporovaná obojsmernou sledovateľnosťou a môže byť preukázaná kontrolami.

BP7: Zhrňte a komunikujte výsledky. Zhrňte výsledky testov spôsobilosti a komunikujte ich so všetkými dotknutými stranami.

POZNÁMKA 3. – Poskytnutie všetkých potrebných informácií z vykonania testovacieho prípadu v súhrne umožňuje ostatným stranám posúdiť dôsledky.

Výstupné pracovné výsledky

Plán testovania, špecifikácia testu, výsledok testu, záznam sledovateľnosti, revízny záznam, komunikačný záznam, stratégia.

Ak chcete pokračovať na ďalšiu podkapitolu, kliknite tu: