2. Štruktúra

2.4 Atribúty procesu a základné postupy

Atribúty procesu

Atribúty procesu popisujú merateľné charakteristiky procesov a umožňujú nám odvodiť úrovne spôsobilostí. Úrovne spôsobilosti dva až päť majú dva procesné atribúty, úroveň spôsobilosti jedna ma len jeden atribút procesu.

Úrovne spôsobilosti a súvisiace atribúty procesu
Úrovne spôsobilosti a súvisiace atribúty procesu

Generické postupy

Generické postupy rozložia procesný atribút na podrobnejšie procesné aktivity. Pri hodnotení sa tieto postupy kontrolujú a hodnotia opatrne. Užívatelia často ťažko interpretujú generické postupy pre rôzne procesy. Nasledujúci prehľad zobrazuje všeobecné praktiky až po úroveň spôsobilosti tri (vrátane).

PA 1.1 – Výkonnosť procesu

Proces dosahuje svoje definované výsledky.

 • GP 1.1.1: Dosiahnutie výsledkov procesu
PA.2.1 Riadenie výkonnosti

Výkon procesu je riadený 

 • GP 2.1.1 Identifikujte ciele na vykonanie procesu
 • GP 2.1.2 Naplánujte výkon procesu tak, aby boli splnené stanovené ciele
 • GP 2.1.3 Sledujte výkonnosť procesu v porovnaní s plánmi
 • GP 2.1.4 Upravte výkon procesu.
 • GP 2.1.5 Definujte zodpovednosti a právomoci na vykonanie procesu
 • GP 2.1.6 Identifikujte, pripravte a sprístupnite zdroje na vykovanie procesu podľa plánu
 • GP 2.1.7 Manažujte rozhrania medzi zúčastnenými stranami
PA.2.2 Manažment pracovných výsledkov

Pracovné výsledky produkované týmto procesom sú primerane manažované.

 • GP 2.2.1 Definujte požiadavky na pracovné produkty.
 • GP 2.2.2 Definujte požiadavky na dokumentáciu a kontrolu pracovných výsledkov.
 • GP 2.2.3 Identifikujte, zdokumentujte, a kontrolujte pracovné výsledky.
 • GP 2.2.4 Skontrolujte a prispôsobte pracovné výsledky, tak aby spĺňali definované požiadavky.

Udržiava sa štandardný proces na podporu zavádzania procesu špecifického pre aplikáciu (tzv. definovaný proces).   

PA.3.1 Definícia procesu

Existuje štandardný proces na podporu zavádzania procesu špecifického pre aplikáciu (tzv. definovaný proces).

 • GP 3.1.1 Definujte a udržujte štandardný proces, ktorý bude podporovať zavádzanie definovaného proces.
 • GP 3.1.2 Určite postupnosť a interakciu medzi procesmi, tak aby fungovali ako integrovaný systém procesov.
 • GP 3.1.3 Identifikujte úlohy a kompetencie, zodpovednosti a autority na vykonávanie štandardného procesu.
 • GP 3.1.4 Identifikujte požadovanú infraštruktúru a pracovné prostredie na vykonanie štandardného procesu.
 • GP 3.1.5 Stanovte vhodné metódy a opatrenia na monitorovanie účinnosti a vhodnosti štandardného procesu.
PA.3.2 Zavedenie procesu

Štandardný proces sa používa ako definovaný na dosiahnutie procesných výsledkov procesu.

 • GP 3.2.1 Zaveďte definovaný proces, ktorý vyhovuje špecifickým požiadavkám na používanie štandardného procesu.
 • GP 3.2.2 Priraďte a komunikujte úlohy, zodpovednosti a právomoci na vykonanie definovaného procesu.
 • GP 3.2.3 Zabezpečiť potrebné kompetencie na vykonávanie definovaného procesu.
 • GP 3.2.4 Poskytnite zdroje a informácie na podporu výkonu definovaného procesu.
 • GP 3.2.5 Poskytnite primeranú procesnú infraštruktúru na podporu výkonu definovaného procesu.
 • GP 3.2.6 Zhromaždite a analyzujte údaje o výkonnosti procesu, aby sa preukázala jeho vhodnosť a účinnosť.

Ak chcete pokračovať na ďalšiu podkapitolu, kliknite tu: